Загальні адміністративні послуги

    Крок 1. Звернутися у ЦНАП (м. Ланівці, вул. Незалежності, 15) / ВРМ (знаходиться при кожному старостинському окрузі).
    Крок 2. Подати такі документи:

 • заява;
 • документ, до якого вносяться відомості про місце проживання. Якщо дитина не досягла 14 років, подається свідоцтво про народження. Реєстрація місця проживання дітей, які є іноземцями чи особами без громадянства, здійснюється за умови внесення даних про дітей до посвідки на постійне або тимчасове проживання їх батьків та копії свідоцтва про народження. Документи, видані компетентними органами іноземних держав, підлягають легалізації в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами;
 • квитанцію про сплату адміністративного збору (у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу);
 • документи, що підтверджують:
 1. – право на проживання в житлі, – ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи (зазначені документи або згода власника не вимагаються при реєстрації місця проживання неповнолітніх дітей за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків або законного представника/представників);
 2. – право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи, – довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи, копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджується Мінсоцполітики (для осіб, які перебувають на обліку у цих установах або закладах);
 3. – проходження служби у військовій частині, адреса якої зазначається під час реєстрації, – довідка про проходження служби у військовій частині, видана командиром військової частини (для військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби.

 • військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);
 • заяву про зняття з реєстрації місця проживання особи (у разі здійснення реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання).

У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

 1. документ, що посвідчує особу представника;
 2. документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини – батьками (усиновлювачами).

    Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.
    У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).
    У разі перебування житла в іпотеці, довірчій власності як способу забезпечення виконання зобов’язань для реєстрації місця проживання особи додатково подається письмова згода відповідного іпотекодержателя або довірчого власника.

    Крок 1. Звернутися у ЦНАП (м. Ланівці, вул. Незалежності, 15) / ВРМ (знаходиться при кожному старостинському окрузі).
    Крок 2. Подати такі документи:

 1. заява про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування), подана особою або її законним представником;
 2. рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житло або права користування житлом, про виселення, про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою (у такому випадку адміністративний збір не сплачується);
 3. свідоцтва про смерть або відомостей про державну реєстрацію смерті з Державного реєстру актів цивільного стану. У таких випадках датою зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання особи є дата видачі свідоцтва про смерть або дата здійснення актового запису про смерть особи;
 4. повідомлення територіального органу або підрозділу ДМС із зазначенням відповідних реквізитів паспортного документа померлої особи або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку;
 5. заяви власника житла про зняття особи із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування).

    Подання заяви про зняття із задекларованого/ зареєстрованого місця проживання (перебування) дитини віком до 14 років або особи, ви знаної судом обмежено дієздатною або недієздатною, здійснюється одним із батьків або інших законних представників за згодою іншого з батьків або законних представників.
    Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) дитини віком від 14 до 18 років здійснюється за згодою її батьків або інших законних представників чи одного з них, крім випадку зняття із задекларованого/ зареєстрованого місця проживання такої дитини у гуртожитку закладу освіти у період чи після закінчення навчання.
    Іноземець чи особа без громадянства подають до органу реєстрації заяву про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) у зв’язку з припиненням підстав для перебування на території України. До заяви додається паспортний документ особи або довідка про звернення за захистом в Україні, у тому числі строк дії яких закінчився.
    Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку та піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки та піклування.
    У разі усиновлення дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, якщо при цьому змінюється прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) дитини, зняття з реєстрації місця проживання такої дитини здійснюється за заявою органу опіки та піклування за попереднім прізвищем, власним ім’ям, по батькові (за наявності).
    Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) співвласника житла за заявою іншого співвласника такого житла не здійснюється.
    У разі звернення до органу реєстрації (у тому числі через центр надання адміністративних послуг) разом із заявою про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) особа подає:

 1. паспорт громадянина України (у разі особистого звернення);
 2. свідоцтво про народження (у разі зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання дітей віком до 14 років);
 3. документ або відомості, що підтверджують сплату адміністративного збору;
 4. військово-обліковий документ (для громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);
 5. рішення про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання, прийняте відповідним територіальним органом ДМС, або рішення про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном, прийняте відповідною закордонною дипломатичною установою України, у разі зняття із задекларованого/ зареєстрованого місця проживання особи у зв’язку з оформленням їй документів для виїзду за кордон на постійне проживання/залишення на постійне проживання за кордоном.

    У разі звернення до органу реєстрації (у тому числі через центр надання адміністративних послуг) разом із заявою власника житла про зняття особи (осіб) із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) власник житла подає:

 1. документ, що посвідчує особу (у разі особистого звернення);
 2. документ, що підтверджує право власності на житло, в якому задекларовано/зареєстровано місце проживання (перебування) особи (осіб), що знімається.

    У разі зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) за заявою власника житла більше однієї особи до органу реєстрації подаються заява та документ або відомості, що підтверджують сплату адміністративного збору, окремо щодо кожної особи.
    Така заява може бути подана лише повнолітньою особою або законним представником малолітньої дитини.
    У разі подання заяви законним представником (представником) особи додатково подаються:

 1. документ, що посвідчує особу законного представника (представника);
 2. документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (представника), крім випадків, коли заява подається законним представником малолітньої дитини.

     Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) особи за заявою співвласника житла здійснюється за згодою іншого співвласника житла, яка надається особисто або через представника та підтверджується підписом такого співвласника або його представника у заяві.

    Крок 1. Звернутися у ЦНАП (м. Ланівці, вул. Незалежності, 15) / ВРМ (знаходиться при кожному старостинському окрузі).
    Крок 2. Подати такі документи:

 1. заява про видачу витягу;
 2. паспорт громадянина України або довідка про звернення за захистом в Україні;
 3. документ, що підтверджує право власності на житло (у разі звернення за витягом власника житла);
 4. документ, що підтверджує повноваження представника (у разі подання заяви законним представником);
 5. будинкова книга (при потребі).

    Крок 1. Звернутися у ЦНАП (м. Ланівці, вул. Незалежності, 15) / ВРМ (знаходиться при кожному старостинському окрузі).
    Крок 2. Подати такі документи:

 1. заява;
 2. паспорт громадянина України;
 3. будинкова книга (при потребі);
 4. свідоцтво про народження (при потребі);
 5. свідоцтво про шлюб (при потребі);
 6. свідоцтво про смерть (при потребі);
 7. акт депутата міської ради про проживання без реєстрації (при потребі).

    Крок 1. Звернутися у ЦНАП (м. Ланівці, вул. Незалежності, 15) / ВРМ (знаходиться при кожному старостинському окрузі).
    Крок 2. Подати такі документи:

 1. заява члена сім’ї загиблого;
 2. копія посвідчень членів сім’ї загиблого;
 3. копія(ї) свідоцтва про народження дитини (дітей);
 4. копія паспорта громадянина України та реєстраційного номера облікової картки платників податку члена сім’ї загиблого (заявника);
 5. банківські реквізити члена сім’ї загиблого (заявника).

    Крок 1. Звернутися у ЦНАП (м. Ланівці, вул. Незалежності, 15) / ВРМ (знаходиться при кожному старостинському окрузі).
    Крок 2. Подати такі документи:

 1. заява члена сім’ї загиблого;
 2. копія паспорта та реєстраційного номера облікової картки платників податку особи, яка здійснює поховання;
 3. банківські реквізити члена сім’ї загиблого (заявника);
 4. посвідчення члена сім’ї загиблого.

    Крок 1. Звернутися у ЦНАП (м. Ланівці, вул. Незалежності, 15) / ВРМ (знаходиться при кожному старостинському окрузі).
    Крок 2. Подати такі документи:

 1. заява;
 2. паспорт громадянина України;
 3. довідки про реєстрацію місця проживання особи на кожного члена сім’ї за формою, встановленою в додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. N 207;
 4. довідки про те, чи перебувають члени сім’ї на квартирному обліку за місцем роботи;
 5. громадяни, які беруться на облік на пільгових підставах або користуються правом першочергового чи позачергового одержання жилих приміщень, зазначають про це у заяві і подають відповідні документи (посвідчення тощо).

Внутрішньо переміщені особи з числа учасників бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни, та члени їх сімей, а також члени сімей загиблих, крім заяви про взяття на квартирний облік, подають такі документи:

 1. копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або копію довідки про безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України за формами згідно з додатками 1 і 4 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. N 413;
 2. копію посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. N 302 “Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни”, що підтверджує статус особи як члена сім’ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни;
 3. копії документів, які підтверджують родинний зв’язок членів сім’ї особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника бойових дій;
 4. копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на кожного члена сім’ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни, або учасника бойових дій;
 5. копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (видану згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. N 509.

Членами сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (3551-12), та особами з інвалідністю I-II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначеними пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, які є внутрішньо переміщеними особами додатково надається копія довідки, видана органом соціального захисту населення, в якому зазначена категорія осіб перебуває на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, про наявність цих осіб або членів їх сім’ї у:

 1. переліку осіб, які під час участі в масових акціях громадського протесту отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі), затвердженому наказом МОЗ;
 2. списку осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., затвердженому Мінсоцполітики; у разі наявності житлового приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, додається копія акта обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири) (далі — акт технічного стану), складеного комісією, утвореною районною, районною у м. Києві та Севастополі держадміністрацією, військово-цивільною адміністрацією, виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (в разі утворення) ради, виконавчим органом ради об’єднаної територіальної громади, за формою згідно з додатком до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. N 505.

Крок 1. Звернутися у ЦНАП (м. Ланівці, вул. Незалежності, 15).
Крок 2. Подати такі документи:

 1. заява члена сім’ї загиблого (особи, яка здійснила поховання) про надання допомоги зі згодою на обробку та використання персональних даних;
 2. копія паспорта громадянина України (сторінки, де вказано прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, серія і номер паспорта, коли і ким виданий, місце реєстрації) або ID-картка з підтверджуючим документом про місце проживання особи;
 3. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або копії відмітки у паспорті про його відсутність;
 4. довідка, видана військовою частиною, військовим комісаріатом, уповноваженим органом Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій або їх територіальними органами, що підтверджує причину смерті, а для сім’ї, в якій загинув учасник-доброволець антитерористичної операції, учасник бойових дій-доброволець: довідка, видана добровольчим формуванням, в якому перебував учасник – доброволець антитерористичної операції, учасник бойових дій – доброволець, та довідка місцевої громадської організації щодо його участі у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету, завіреної підписом та печаткою;
 5. витяг з Державного реєстру актів цивільного стану про смерть для отримання допомоги на поховання;
 6. банківські реквізити одержувача грошової допомоги.

Крок 1. Звернутися у ЦНАП (м. Ланівці, вул. Незалежності, 15).
Крок 2. Подати такі документи:

 1. заява про виплату одноразової грошової допомоги у зв’язку з установленням інвалідності;
 2. копія сторінок паспорта волонтера з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі і місце реєстрації;
 3. копія документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (копію паспорта – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органові доходів і зборів і мають відмітку в паспорті) кожної з осіб, які мають право на отримання грошової допомоги, а якщо серед них є діти, – одного з батьків або опікунів чи піклувальників;
 4. копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності;
 5. довідка про характер отриманих поранень в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації та/або іншої країни проти України;
 6. свідчення керівника одного з підрозділів Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів, який перебуває безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та/або іншої країни проти України, бойових дій та збройних конфліктів, про надання волонтером волонтерської допомоги.

Також можуть додаватись інші документи, які підтверджують факт надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації та/або іншої країни проти України, бойових дій та збройних конфліктів.

Крок 1. Звернутися у ЦНАП (м. Ланівці, вул. Незалежності, 15).
Крок 2. Подати такі документи:

 1. заява про видачу посвідчення/довідки (довільної форми);
 2. фотокартка (кольорова) розміром 3 × 4 см;
 3. копія сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату і місце народження, серію та номер паспорта, ким і коли виданий паспорт та реєстрацію місця проживання або місця перебування особи. У разі отримання особою паспорта громадянина України у формі картки надається його копія та копія довідки про реєстрацію місця проживання. Для осіб віком до 14 років надається копія свідоцтва про народження;
 4. копія свідоцтва про смерть члена сім’ї або повідомлення про його загибель;
 5. причинний зв’язок смерті члена сім’ї з пораненням, контузією, захворюванням, отриманим при захисті Батьківщини, чи з інших причин, визначених статтею 101 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
 6. копія свідоцтва про одруження;
 7. довідка про призначення пенсії у разі втрати годувальника. Крім цього у випадках, передбачених статтею 101 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”:
 8. довідка медичного закладу про інвалідність до досягнення повноліття;
 9. копія посвідчення ветерана війни члена сім’ї.

Для членів сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил та заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, перелік документів, які є підставою для встановлення статусу члена сім’ї померлого (загиблого) Захисника чи Захисниці України, визначено Порядком надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 740. У разі продовження дії відповідного посвідчення:

 1. заява про продовження дії посвідчення (довільної форми).

Крок 1. Звернутися у ЦНАП (м. Ланівці, вул. Незалежності, 15).
Крок 2. Подати такі документи:
1) заява про встановлення статусу учасника війни (довільної форми);
2) копія сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату і місце народження, серію та номер паспорта, ким і коли виданий паспорт та реєстрацію місця проживання або місця перебування особи. У разі отримання особою паспорта громадянина України у формі картки надається його копія та копія довідки про реєстрацію місця проживання;
3) архівні довідки, які підтверджують факт роботи заявника в період Другої світової війни;
4) інші документи, що підтверджують належність особи до учасників війнизгідно зі статтями 8, 9 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
5) фотокартка 3х4 см. Особи з числа учасників антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил також подають документи, зазначені у пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 739 “Питання надання статусу учасника війни деяким особам”.

Крок 1. Звернутися у ЦНАП (м. Ланівці, вул. Незалежності, 15).
Крок 2. Подати такі документи:
1) заява про видачу посвідчення/довідки, продовження строку дії посвідчення(довільної форми);
2) довідка медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності;
3) фотокартка (кольорова) 3х4 см;
4) паспорт громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату і місце народження, серію та номер паспорта, ким і коли виданий паспорт та реєстрацію місця проживання або місця перебування особи. У разі отримання особою паспорта громадянина України у формі картки надається його копія та копія довідки про реєстрацію місця проживання. Для осіб віком до 14 років надається копія свідоцтва про народження (пред’явлення). Особам, які брали участь в антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил та заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, крім цього документи, перелік яких визначено пунктом 4 Порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх проведення, під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 685. У разі продовження дії відповідного посвідчення:
1) заява про продовження дії посвідчення (довільної форми);
2) довідка медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності.

Крок 1. Звернутися у ЦНАП (м. Ланівці, вул. Незалежності, 15).
Крок 2. Необхідні документи:
1) заява;
2) паспорт громадянина України;
3) документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, внесені до паспорта громадянина України;
4) банківські реквізити;
5) свідоцтво про смерть;
6) документ, що підтверджує статус померлої (загиблої) особи;
7) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану про смерть для отримання допомоги на поховання;
8) договір-замовника або видаткова-накладна на товар та/або акт виконаних робіт/наданих послуг.

Крок 1. Звернутися у ЦНАП (м. Ланівці, вул. Незалежності, 15).
Крок 2. Подати такі документи:
1) заява про видачу посвідчення(довільної форми);
2) фотокартка (кольорова) 3х4 см;
3) копія документа, що посвідчує особу громадянина України, іноземця або особи без громадянства, а також особу, яку визнано в Україні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, що брала участь у масових акціях громадського протесту (з пред’явленням оригіналу).

Крок 1. Звернутися у ЦНАП (м. Ланівці, вул. Незалежності, 15).
Крок 2. Подати такі документи:
1) заява про видачу посвідчення(довільної форми);
2) фотокартка (кольорова) 3х4 см;
3) копія паспорта громадянина України або документа, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства, або особу, яку визнано в Україні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
4) довідка органів, які згідно із Законом України “Про боротьбу з тероризмом” визначені суб’єктами, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом, про період безпосереднього виконання особою бойових завдань в районах проведення антитерористичної операції у взаємодії із ЗСУ, МВС, Національною поліцією, Національною гвардією, СБУ та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями;
5) витяг з наказу Антитерористичного центру при СБУ про залучення особи до проведення антитерористичної операції;
6) у разі відсутності документів, зазначених у 4 та 5 пунктах, подаються(лише для осіб, які у період до 23 лютого 2018 року брали участь в антитерористичній операції у складі добровольчих формувань):
1) для осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції:
– засвідчені нотаріально свідчення (заяви) не менше ніж трьох свідків про період безпосередньої участі особи у виконанні завдань в районах проведення антитерористичної операції (оригінали);
– копії посвідчень свідків (учасники бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни) та довідок про їх участь в антитерористичній операції за період, про який вони свідчать;
2) для осіб, які отримали поранення, контузії, каліцтва:
– засвідчені нотаріально свідчення (заяви) не менше ніж двох свідків про період безпосередньої участі такої особи у виконанні завдань в районах проведення антитерористичної операції (оригінали);
– копії посвідчень свідків (учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни) та довідок про їх участь в антитерористичній операції за період, про який вони свідчать;
– медичні документи, що підтверджують отримання особою поранення, контузії, каліцтва під час безпосереднього залучення до виконання завдань антитерористичної операції.
УВАГА!!! До уваги беруться свідчення (заяви) осіб, яким встановлено статус учасника бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та/або статус особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пункту 11 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
7. Особи, яким було надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пункту 13 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, але після повторного огляду МСЕК не встановлено інвалідність, набувають статусу учасника бойових дій за спрощеним порядком на підставі (але не виключно):
1) копії посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;
2) копії витягу з наказу Антитерористичного центру при СБУ про залучення особи до проведення антитерористичної операції.

Крок 1. Звернутися у ЦНАП (м. Ланівці, вул. Незалежності, 15).
Крок 2. Подати такі документи:
1) заява про вклеювання бланка-вкладки до посвідчення(довільної форми).

Крок 1. Звернутися у ЦНАП (м. Ланівці, вул. Незалежності, 15).
Крок 2. Подати такі документи:
1) заява про позбавлення її статусу (довільної форми) із зазначенням причини.

Крок 1. Звернутися у ЦНАП (м. Ланівці, вул. Незалежності, 15).
Крок 2. Подати такі документи:
1) заява про видачу нового посвідчення (довільної форми) із зазначенням причини;
2) фотокартка (кольорова) розміром 3 × 4 см;
3) копія документа, що посвідчує особу громадянина України, іноземця або особи без громадянства, а також особу, яку визнано в Україні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, що брала участь у масових акціях громадського протесту (з пред’явленням оригіналу);
4) посвідчення, яке стало непридатним до використання та/або потребує заміни або копія посвідчення, яке втрачене (за наявності);
5) копія документа про зміну персональних даних (прізвища, імені, по батькові);
6) копія повного витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження (у разі зміни статі);
7) документи, які підтверджують втрату посвідчення та визнають його недійсним (опубліковане в друкованих засобах масової інформації оголошення про визнання втраченого посвідчення недійсним (із зазначення серії, номера, прізвища, імені та по батькові);
8) довідка про порушення або відмову в порушенні кримінальної справи за фактом викрадення посвідчення).

Крок 1. Звернутися у ЦНАП (м. Ланівці, вул. Незалежності, 15).
Крок 2. Подати такі документи:
1) заява про позбавлення її статусу (довільної форми) із зазначенням причини.

Крок 1. Звернутися у ЦНАП (м. Ланівці, вул. Незалежності, 15).
Крок 2. Подати такі документи:
1) заява кожного заявника, якщо в загиблого залишилася малолітня чи неповнолітня дитина, – заяву подає інший з батьків, опікун або піклувальник. До заяви додаються копії:
– свідоцтва про смерть волонтера;
– свідоцтва про народження волонтера – для виплати одноразової грошової допомоги батькам загиблого (померлого);
– свідоцтва про шлюб – для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);
– сторінок паспорта заявника з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі і місце реєстрації;
– свідоцтва про народження дитини – для виплати одноразової грошової допомоги дитині;
– документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (копію паспорта – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органові доходів і зборів і мають відмітку в паспорті) кожного заявника, а якщо серед них є дитина, – одного з батьків або опікунів чи піклувальників;
– рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі їх створення), сільської, селищної ради або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дитиною загиблого волонтера);
– рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджує факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого), – для виплати допомоги особі, яка не була членом сім’ї загиблого (померлого), але перебувала на його утриманні.
2) довідка судово-медичної експертизи про причини смерті або довідку про характер отриманих поранень у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації та/або іншої країни проти України;
3) свідчення керівника одного з підрозділів Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів, який перебуває безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації та/або іншої країни проти України, бойових дій та збройних конфліктів, про надання волонтером волонтерської допомоги;
4) інші документи, які підтверджують факт надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації та/або іншої країни проти України, бойових дій та збройних конфліктів.

Крок 1. Звернутися у ЦНАП (м. Ланівці, вул. Незалежності, 15).
Крок 2. Подати такі документи:
для осіб з інвалідністю внаслідок війни:
1) заява згідно Додатку 2 до Порядку призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2016 № 336;
2) копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;
3) копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності;
4) копія документа, що посвідчує особу заявника, а у разі подання документів законним представником або уповноваженою особою – документів, що посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається заява, а також документа, який надає повноваження законному представнику або уповноваженій особі представляти таких осіб, оформленого відповідно до законодавства;
5) документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів і має відповідну відмітку в паспорті громадянина України, – копію сторінки паспорта з такою відміткою).
Для членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України:
1) заява згідно Додатку 1 до Порядку призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2016 № 336;
2) копія посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України;
3) копія свідоцтва про смерть загиблого (померлого);
4) копія свідоцтва про народження – для виплати одноразової грошової допомоги батькам загиблого (померлого);
5) копія свідоцтва про шлюб – для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);
6) копія документа, що посвідчує особу заявника, а у разі подання документів законним представником або уповноваженою особою – документів, що посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається заява, а також документа, який надає повноваження законному представнику або уповноваженій особі представляти таких осіб, оформленого відповідно до законодавства;
7) копія свідоцтва про народження– для виплати одноразової грошової допомоги дитині;
8) копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів і має відповідну відмітку в паспорті громадянина України, – копію сторінки паспорта з такою відміткою);
9) копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі їх створення), сільської, селищної ради або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дітьми загиблих (померлих);
10) копія рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджує факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого) (подають особи, які не були членами сім’ї загиблого (померлого), але перебували на його утриманні).

Крок 1. Звернутися у ЦНАП (м. Ланівці, вул. Незалежності, 15).
Крок 2. Подати такі документи:
1) заява (довільної форми).

Крок 1. Звернутися у ЦНАП (м. Ланівці, вул. Незалежності, 15).
Крок 2. Подати такі документи:
1) заява (довільної форми). До заяви додаються такі документи:
– копії сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату і місце народження, серію та номер паспорта, ким і коли виданий паспорт та реєстрацію місця проживання або місця перебування особи. У разі отримання особою паспорта громадянина України у формі картки надається його копія та копія довідки про реєстрацію місця проживання. Для осіб віком до 14 років надається копія свідоцтва про народження;
– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку в паспорті громадянина України, – копію сторінки паспорта з такою відміткою);
– копії первинної медичної облікової документації, форми яких затверджені МОЗ;
– висновок медичного експерта, що засвідчує факт отримання поранень чи інших ушкоджень здоров’я від боєприпасів;
– копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу і причину інвалідності або копія висновку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про встановлення особі віком до 18 років категорії “дитина з інвалідністю”;
– довідка про відсутність (наявність) судимості. (У разі коли особа має судимість, вона надає інформацію, за якими саме статтями Кримінального кодексу України її засуджено, та інформацію про зняття або погашення судимості);
– витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформований не пізніше як за три місяці до звернення особи із заявою, про відкриття кримінального провадження стосовно факту одержання постраждалою особою ушкоджень здоров’я від боєприпасів та/або інші документи, які підтверджують залучення особи до кримінального провадження як потерпілої;
– інші документи (за наявності), які можуть засвідчити одержання постраждалою особою ушкоджень здоров’я від боєприпасів на території проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, проведення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

Крок 1. Звернутися у ЦНАП (м. Ланівці, вул. Незалежності, 15).
Крок 2. Подати такі документи:
1) заява (довільної форми);
2) копія документа, що посвідчує особу громадянина України, іноземця або особи без громадянства (з пред’явленням оригіналу);
3) копія посвідчення особи, яким встановлено статус відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
4) копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів і має відповідну відмітку в паспорті громадянина України, – копію сторінки паспорта з такою відміткою).

Крок 1. Звернутися у ЦНАП (м. Ланівці, вул. Незалежності, 15).
Крок 2. Подати такі документи:
1) заява про відшкодування витрат на поховання;
2) копії договору-замовлення про організацію та проведення поховання;
3) копії документа, що посвідчує особу замовника;
4) копії свідоцтва про смерть;
5) копії документа, що підтверджує статус особи померлого.

Крок 1. Звернутися у ЦНАП (м. Ланівці, вул. Незалежності, 15).
Крок 2. Подати такі документи:
1) договір, укладений між замовником, виконавцем послуг та районним органом соціального захисту населення за територіальною належністю;
2) розрахунок витрат на спорудження надгробка;
3) акт виконаних робіт.

Крок 1. Звернутися у ЦНАП (м. Ланівці, вул. Незалежності, 15).
Крок 2. Подати такі документи:
1) заява (довільної форми).