Порука як спосіб забезпечення виконання зобов’язання

Згідно зі статтею 553 Цивільного кодексу України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов’язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов’язання боржником. Порукою може забезпечуватися виконання зобов’язання частково або у повному обсязі.

Поручителем може бути одна особа або кілька осіб.

Такий правочин вчиняється у письмовій формі та у разі недодержання такої форми правочин є нікчемним.

Кредитор з поручителем можуть домовитись в договорі як про солідарну з кредитором відповідальність поручителя, так і про субсидіарну (додаткову) відповідальність.

Солідарний вид відповідальності є більш зручним для кредитора, який при наявності порушення основного зобов’язання з боку боржника, може одночасно або по черзі, на власний розсуд, вимагати виконання такого обов’язку як від боржника та поручителя окремо, так і від обох одночасно.

Субсидіарна порука, зрозуміло, є більш вигідною для поручителя, оскільки наступає для нього тільки в разі невиконання зобов’язання боржником. До пред’явлення вимоги особі, яка несе субсидіарну відповідальність, кредитор повинен пред’явити вимогу до основного боржника. Якщо основний боржник відмовився задовольнити вимогу кредитора або кредитор не одержав від нього в розумний строк відповіді на пред’явлену вимогу, кредитор може пред’явити вимогу в повному обсязі до особи, яка несе субсидіарну відповідальність.

Статтею 555 Цивільного кодексу України встановлено, що:

у разі одержання вимоги кредитора поручитель зобов’язаний повідомити про це боржника, а в разі пред’явлення до нього позову – подати клопотання про залучення боржника до участі у справі.

Поручитель має право висунути проти вимоги кредитора заперечення, які міг би висунути сам боржник, за умови, що ці заперечення не пов’язані з особою боржника. Поручитель має право висунути ці заперечення також у разі, якщо боржник відмовився від них або визнав свій борг.

Правові наслідки виконання зобов’язання забезпеченого порукою:

після виконання поручителем зобов’язання, забезпеченого порукою, кредитор повинен вручити йому документи, які підтверджують цей обов’язок боржника.

до поручителя, який виконав зобов’язання, забезпечене порукою, переходять усі права кредитора у цьому зобов’язанні, в тому числі й ті, що забезпечували його виконання.

до кожного з кількох поручителів, які виконали зобов’язання, забезпечене порукою, переходять права кредитора у розмірі частини обов’язку, що виконана ним.

боржник, який виконав зобов’язання, забезпечене порукою, повинен негайно повідомити про це поручителя.

поручитель, який виконав зобов’язання, забезпечене порукою, у зв’язку з ненаправленням йому боржником повідомлення про виконання ним свого обов’язку, має право стягнути з кредитора безпідставно одержане або пред’явити зворотну вимогу до боржника.

Відповідно до статті 558 Цивільного кодексу України поручитель має право на оплату послуг, наданих ним боржникові.

Згідно з ч. 1 ст. 559 Цивільного кодексу України порука припиняється:

з припиненням забезпеченого нею зобов’язання, а також у разі зміни зобов’язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності. Наприклад, підвищення розміру процентів, установлення (збільшення розміру) неустойки, встановлення нових умов щодо порядку зміни процентної ставки в бік збільшення тощо. Таким чином, у зобов’язаннях, в яких беруть участь поручителі, зміна їх умов навіть за згодою кредитора та боржника, але без згоди поручителя, не дає підстав покладення на останнього відповідальності за невиконання або неналежне виконання позичальником таких зобов’язань.

якщо після настання строку виконання зобов’язання кредитор відмовився прийняти належне виконання, запропоноване боржником або поручителем.

у разі переведення боргу на іншу особу, якщо поручитель не поручився за нового боржника.

після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя.

якщо строк основного зобов’язання не встановлений або встановлений моментом пред’явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор не пред’явить позову до поручителя протягом одного року від дня укладення договору поруки.

Вам також може сподобатися...